โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

กิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม งานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ให้เข้าถึงเกษตรกรและนำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม